Politik Creeper Politik bloggar

Äldre EU-frågor


EU-parlamentsvalet

 

Den 7 juni är det val till EU-parlamentet. 18 svenskar ska ansluta tiill de 26 andra ländernas representanter. Se översiktskarta.  Valkampanjen blir ett tillfälle att informera sej och diskutera Europas framtid och EU:s roll. Parlamentet självt har ju en underordnad roll i de avgörande frågorna, eftersom man inte får lägga några formella lagstiftningsförslag, och inget har att säga till om när det gäller den politiska grundlagens utformning.  I motsats till vad som troligen kommer att antydas i kampanjen kan man inte "driva frågor". Vad man kan göra är att bromsa och söka modifera en del av förslagen från kommissionen, vilket ändå är en betydelsefull roll. Dessutom har man viss opinionsbildande roll, kanske framför allt utanför Europa. 

 

Hos de flesta partier som ställer upp finns kandidater med olika grad av entusiasm inför EU:s funktion och politik. Eftersom man kan "kryssa" upp folk till höga platser på listorna så har detta betydelse. Denna information bör komma fram. Rösta aktivt!

 

 

Svenska ordförandeskapet 

Sista halvåret 09 var Reinfeldt EU-ordförande - här är regeringens sida om ordförandeskapet. Här är regeringens detaljerade kalendarium.

 

 

Vaxholm, Laval och svenska modellen på arbetsmarknaden

 

EU-grundlagens bestämmelser ligger till grund för Vaxholmsdomen om kollektivavtalen, där det slås fast att de är underordnade den övergripande fria rörligheten av arbetskaft.  En annan EU-dom, Rüffertdomen, stärkte principen att man endast får kräva minimilöner till utländska arbetare. Principen har ytterligare stärkts via två domar till. Läs en artikel  eller ett häfte i ämnet, och se debattinlägg på debattavdelningen på denna sida! Domarna, som tillämpar utstationeringsdirektivet,  har lett till att man i en  utredning tagit fram ett förslag på hur de svenska lagarna ska ändras.  I stort bekräftas där att man inte får strejka för att söka framtvinga annat än minimilöner.

 

Lissabonfördaget innebär enligt alla experter ingen förbättring för svenska modellen. Snarare innebär den ökade överhögheten för EU, med de fyra kommersiella friheterna i högsätet en risk att den i och för sej accepterade strejkrätten blir alltmer verkningslös i praktiken. Hör bland annat ett inslag i Studio Ett.  Och hör Martin Viredius nedan.


 

Arbetarrörelsens misstag

Martin Viredius, vice ordförande i Transportarbetarförbundet berättar om arbetarrörelsens missförstånd i Vaxholm/Lavalfallet och om hur man påverkar EU. Se videon.

 

Läs transports kommentar till riksdagsbeslutet.

 

 

Coding by Campbell & Lilja Web Design