Politik Creeper Politik bloggar

Några nya maktöverföranden till EU med Lissabonfördraget

 

Regeringen själv presenterar i sin genomgång av fördraget de 60-tal områden där EU:s makt ökar med Lissabonfördraget.

 

Här är en liten del av dessa maktöverföranden. Alla nedanstående områden omfattas nu av det så kallade Ordinarie lagstiftningsförfarandet – där beslut kan tas med kvalificerad majoritet i ministerrådet tillsammans med majoritet i parlamentet.  Det vill säga, där Sverige kan bli överkört och utan inflytande på bägge ställena.

 

Med en stjärna är markerat vad som är ”*helt eller delvis ny rättslig grund” resp ”**helt eller delvis övergång från beslutsfattande i rådet med enhällighet till beslutsfattande i rådet med kvalificerad majoritet.”  Allt enligt regeringens sammanställning.

 

 

*Principer och villkor för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  (EUF art 14)

Här  återfinner vi den aktuella frågan om de svenska allmännyttiga bostadsföretagen och det svenska hyressättningssystemet, som kan bli en stor sak om/när den lyfts av EU-kommissionen.  Och då kan vi alltså bli helt överkörda.

 

*Skydd för enskilda i fråga om behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för personuppgifter. (EUF art 16.2 och EU art 39)

”Fria rörligheten för personuppgifter” handlar ju om alla nya påbud om att lämna ut våra uppgifter från flygbeställningar, möjligheten att lämna uppgifter till USA mm. När det gäller säkerhetspolitik får inte parlamentet vara med och bestämma.

 

*Förebyggande och bekämpning av terrorism och därmed sammanhängande verksamhet genom t.ex. frysning av ekonomiska tillgångar. (EUF art 75)

Nästa gång EU svartlistar några somalier och lägger beslag på deras pengar på order från USA, så har vi inget val att stoppa detta.

 

**Åtgärder på området en gemensam invandringspolitik. (EUF art 79)

Ajöss till hoppet om en humanare invandringspolitik?

 

* , **Minimiregler för fastställande av brottsrekvisit och påföljder avseende särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag. (EUF art 83.1)

Våra folkvaldas rätt att bestämma vilka straff vi ska ha har varit en urgammal självklarhet. Rättstraditioner och kulturer är olika, men nu ska vi stöpas i samma form – och kunna bli överkörda.

 

*, **Minimiregler för fastställande av brottsrekvisit och påföljder avseende ett område som omfattas av harmoniseringsåtgärder. (EUF art 83.2)

Och vad har vi här?  Ett område som omfattas av harmoniseringsåtgärder?  Det är ju vad EU sysslar med på i stort sett alla områden! Här var det ingen ”särskilt allvarlig gränsöverskridande brottslighet” längre. Hur omfattande kan detta bli?

 

*, **Åtgärder på området polissamarbete. (EUF art 87.2)

Maktutövningen mot enskilda via polisen sker också olika i olika länder. På vems villkor ska det samarbetas?  Här kan vi alltså också bli överkörda.

 

 

** Genomförande av en gemensam transportpolitik. (EUF art 91)

Harmlös handelsfråga? Knappast. Tänk om idéerna om närproducerat börjar slå igenom i klimatkrisens spår? Och där står EU med sin transportfundamentalistiska syn på maximala transporter för stordriftsfördelar och framställning där det är kortsiktigt billigast.

 

*Åtgärder för att skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen (EUF art 118 1 st)

Och här kommer fildelningen mm.  Ingen idé längre att föra debatten här i landet, när underhållningsindustrins lobbyister kan glädjas åt att man bara behöver lobba i Bryssel. Sveriges nuvarande vetorätt här har ändå betydelse, om vi vågar nyttja den. Med Lissabonfördraget är det kört.

 

*Åtgärder för att använda euron som gemensam valuta. (EUF art 133)

Angår inte oss  -  eller?  Vi har som bekant inget formellt undantag.

 

*Utbildning, ungdomsfrågor och idrott (EUF art 165)

Här ökar ”EU-kompetensen” på nya stora områden! Man kan köra över oss med "beslut om stimulansåtgärder." Till exempel gällande distansundervisning eller rättvisa i idrottstävlingar.

 

**Kultur (EUF art 167)

Tydligen angeläget att kunna köra över trilskande länder med egna åsikter/opinioner här? Det handlar bl.a. om stimulansåtgärder för att  "framhäva det gemensamma kulturarvet".

 

* Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller folkhälsa, bl.a. åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för läkemedel och medicintekniska produkter. (EUF art 168.4c)

Och vad hittar vi här?  Vi har en debatt om hur EU-kommissionen kämpar för läkemedelsföretagens önskan att alla åkommor ska lösas med deras kemikalier.  Alternativ- och komplementärmedicin, naturmedel mm ligger illa till redan nu med deras syn. Och här kan vi nu köras över om fördraget går igenom.

 

*Åtgärder för att uppnå målen på energiområdet. (EUF art 194)

Det handlar bl a. om att "garantera energiförsörjningen i unionen". Här ska man med kvalificerad majoritet "föreskriva nödvändiga åtgärder". På energiområdet har vi en intressant ändring från konstitutionen. I ett särskilt protokoll om Euratomfördraget framhäver man nu att det är "viktigt att bestämmelserna i fördraget .. fortsätter att ha full rättsverkan"   Man "inser" alltså fortfarande "att kärnenergin utgör en oumbärlig källa för att säkerställa produktionens utveckling och förnyelse och för att möjliggöra framsteg i arbetet för freden,"   Det handlar om rätten för EU "att tillförsäkra samtliga förbrukare inom gemenskapen en regelbunden och rättvis försörjning med malmer och kärnbränslen." Sverige är uranrikast inom EU.

 

*Turism (EUF art 195)

Det också! Men visst är den gränsöverskridande..(!?).  Här kan vi bli överkörda när EU beslutar att "föreskriva särskilda åtgärder för att komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna".  Man ska bl a. " stimulera skapandet av en miljö som är gynnsam för företagsutvecklingen inom denna sektor".

 

 

 

Dett var alltså några områden, där Sverige inte längre kan räkan med att kunna stoppa förslag, som inte stämmer med den svenska folkopinionen eller partiernas vallöften eller redan etablerade svenska lagar.

 

Det är ju EU-kommissionen, som författar alla lagförslagen som sedan kan tvingas på oss och andra ”oliktänkande” när vi blir överkörda av minsterrådets beslut i frågorna. Till det kan nämnas att kommissionen tänks få en helt ny befogenhet i och med Lissabonfördraget. Utan att fråga vare sej regeringar eller EU-parlament ska man kunna på egen hand anta så kallade delegerade akter, med nyspråk kallade icke-lagstiftningsakter. Till tröst meddelas i en förklaring ”att kommissionen, i enlighet med sin fasta praxis, avser att fortsätta att samråda med experter som utsetts av medlemsstaterna vid utarbetandet av kommissionens utkast till delegerade akter på området finansiella tjänster”.  Betryggande?

 

Nåväl, enhällighetskravet finns kvar i några fall. Apropå kommissionens makt kan noteras följande regel:

 

Det krävs fortfarande enhällighet i ministerrådet för att ”inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om ändringar som kommissionen har avstyrkt.”   Kommissionen sitter säker. Så när en enstaka regering tycker som kommissionen kan den stoppa påfund från parlamentet eller andra regeringar som kommissionen inte gillar.

 

Detta var alltså lite av innehållet i den ökade EU-makten som Lissabonfördraget innebär, utöver det faktum att man får permanent orförande (kallad president) , utrikesminster, mer makt åt de stora länderna mm. Sammanfattningsvis inga obetydliga ändringar?

 

Anders Erkéus

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Här följer de paragrafer som refereras till i texten ovan.  I samtliga fall gäller alltså numera "det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där beslut kan tas med kvalificerad majoritet i ministerrådet.  Antingen är det helt nya områden eller områden där vetorätten avskaffas. Färgmarkeringarna är för att visa på var väsentligheterna finna gömda. Jag har i kursivtext lagt till vad några referenser handlar om:

 

 

 

EUF Artikel 14 (Allmännyttiga tjänster)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 93, 106 och 107 i det här fördraget och med beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och den roll som dessa tjänster spelar när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning, ska unionen och medlemsstaterna, var och en inom ramen för sina respektive befogenheter och inom fördragens tillämpningsområde, sörja för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor, särskilt ekonomiska och finansiella, som gör det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa principer och villkor, utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter att i överensstämmelse med fördragen tillhandahålla, beställa och finansiera sådana tjänster.

 

 

 

EUF Art 16.2 (Fri rörlighet för personuppgifter)

 

2. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos unionens institutioner, organ och byråer och i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Oberoende myndigheter ska kontrollera att dessa bestämmelser följs.

De bestämmelser som antas på grundval av denna artikel ska inte påverka tillämpningen av de särskilda bestämmelser som anges i artikel 39 i fördraget om Europeiska unionen.

 

EU Artikel 39 (refererad i ovanstående)

I enlighet med artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och med avvikelse från punkt 2 i den artikeln ska rådet anta ett beslut om bestämmelser om skydd för enskilda personer i fråga om behandling av personuppgifter i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av detta kapitels tillämpningsområde [Särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken], samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Oberoende myndigheter ska kontrollera att dessa bestämmelser följs.

 

 

Artikel 75 (Frysning av tillgångar)

Om det är nödvändigt för att uppnå målen i artikel 67, när det gäller att förebygga och bekämpa terrorism och därmed sammanhängande verksamhet, ska Europaparlamentet och rådet genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa en ram för administrativa åtgärder avseende kapitalrörelser och betalningar, såsom frysning av tillgångar, finansiella medel eller ekonomiska vinster som tillhör, ägs eller innehas av fysiska eller juridiska personer, av grupper eller av enheter som inte är stater.

Rådet ska på förslag av kommissionen besluta om åtgärder för att genomföra den ram som avses i första stycket.

De akter som avses i denna artikel ska innehålla nödvändiga bestämmelser om rättsliga garantier.

 

 

Artikel 79 (Invandringspolitiken)

1. Unionen ska utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att i alla lägen säkerställa en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i medlemsstaterna samt förebyggande av och förstärkt bekämpning av olaglig invandring och människohandel.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder på följande områden:

a) Villkor för inresa och vistelse, normer för medlemsstaternas utfärdande av visering för längre tid och uppehållstillstånd för längre tid, inbegripet sådana som avser familjeåterförening.

b) Fastställande av rättigheterna för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och vistelse i övriga medlemsstater.

c) Olaglig invandring och olaglig vistelse, inbegripet avvisning, utvisning och återvändande av personer som vistas olagligt.

d) Bekämpning av människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn.

3. Unionen får med tredjeländer ingå avtal med syftet att de tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller som inte längre uppfyller villkoren för inresa, närvaro eller bosättning på en medlemsstats territorium ska återtas i sina ursprungsländer.

 

 

Artikel 83.1 (Straff fö allvarliga brott)

1. Europaparlamentet och rådet får genom direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag till följd av brottens karaktär eller effekter eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på gemensamma grunder.

Detta gäller följande områden av brottslighet: terrorism, människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn, olaglig narkotikahandel, olaglig handel med vapen, penningtvätt, korruption, förfalskning av betalningsmedel, it-brottslighet och organiserad brottslighet.

Med hänsyn till brottslighetens utveckling får rådet anta ett beslut där andra områden av brottslighet anges som uppfyller de kriterier som avses i denna punkt. Rådet ska besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.

 

Artikel 83.2  (Straff för harmoniseringshindrande brott)

2. Om en tillnärmning av medlemsstaternas straffrättsliga lagar och andra författningar visar sig nödvändig för att säkerställa att unionens politik på ett område som omfattas av harmoniseringsåtgärder ska kunna genomföras effektivt, får minimiregler för fastställande av brottsrekvisit och påföljder på det berörda området meddelas i direktiv. Dessa direktiv ska antas enligt samma ordinarie eller särskilda lagstiftningsförfarande som använts för beslutet om harmoniseringsåtgärderna i fråga, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 76. [Vid administration kring polissamarbete och straffrättsligt samarbete beslutar ministerrådet]

 

Artikel 87 (Polissamarbete)

1. Unionen ska utveckla ett polissamarbete mellan alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna, inbegripet polisen, tullen och andra brottsbekämpande organ som är specialiserade på att förebygga, upptäcka och utreda brott.

2. Vid tillämpning av punkt 1 får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder om

a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,

b) stöd till utbildning av personal samt samarbete om personalutbyte, utrustning och kriminalteknisk forskning,

c) gemensam utredningsteknik i samband med upptäckt av allvarliga former av organiserad brottslighet.

 

Artikel 90-93 (Transportpolitik)

Artikel 90

På det område som behandlas i denna avdelning ska fördragens mål uppnås inom ramen för en gemensam transportpolitik.

Artikel 91

1. För att genomföra artikel 90 och med beaktande av transportfrågornas särskilda karaktär ska Europaparlamentet och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén fastställa

a) gemensamma regler för internationella transporter till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier,

b) de villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en medlemsstat,

c) åtgärder för att förbättra transportsäkerheten,

d) alla andra lämpliga bestämmelser.

[Artikel 93

Stöd är förenligt med detta fördrag, om det tillgodoser behovet av samordning av transporter eller om det innebär ersättning för allmän trafikplikt.]

 

Artikel 118 (Immateriella rättigheter)

Inom ramen för den inre marknadens upprättande eller funktion ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå.

 

Artikel 133 (Åtgärder om Euron)

Utan att det påverkar Europeiska centralbankens behörighetsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva nödvändiga åtgärder när det gäller användningen av euron som gemensam valuta. Dessa ska beslutas efter det att Europeiska centralbanken har hörts.

 

Artikel 165 (Utbildning och idrott)

1. Unionen ska bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser, samtidigt som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald.

Unionen ska bidra till att främja europeiska insatser på idrottsområdet och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivillighet insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion.

2. Målen för unionens insatser ska vara att

 -utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen särskilt genom undervisning i och spridning av medlemsstaternas språk,

 -främja rörligheten för studerande och lärare, bl.a. genom att verka för ett akademiskt erkännande av examensbevis och studietider,

 -främja samarbete mellan utbildningsanstalter,

 -utveckla informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för medlemsstaternas utbildningssystem,

 -främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledar-utbyte och stimulera ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv,

 -främja utvecklingen av distansundervisning.

 -utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet mellan organisationer och myndigheter med asvar för idrott samt genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de yngsta utövarna.

3. Unionen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på utbildnings- och idrottsområdena, särskilt Europarådet.

4. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås, ska

 -Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén besluta om  stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar,

 -rådet på förslag av kommissionen anta rekommendationer.

 

Artikel 167  (Kultur)

1. Unionen ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet.

2. Unionens insatser ska syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller

 -att förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia,

 -att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse,

 -icke-kommersiellt kulturutbyte,

 -konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.

3. Unionen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på kulturområdet, särskilt Europarådet.

4. Unionen ska beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i fördragen, särskilt för att respektera och främja sin kulturella mångfald.

5. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås ska

 -Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Regionkommittén besluta om stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar

 -rådet på förslag av kommissionen anta rekommendationer.

 

 

Artikel 168 (Läkemedel mm)

4. Med avvikelse från artiklarna 2.5 och 6 a och i enlighet med artikel 4.2 k ska Europaparlamentet och rådet, enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, bidra till att de mål som anges i denna artikel, för att klara av de gemensamma frågorna på säkerhetsområdet, uppnås genom att

......c) besluta om åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för läkemedel och medicintekniska produkter.

 

Artikel 194 (Energi)

1. Inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med hänsyn till kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens politik på energiområdet vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna

a) garantera att energimarknaden fungerar,

b) garantera energiförsörjningen i unionen,

c) främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och

d) främja sammankopplade energinät.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1. Dessa åtgärder ska beslutas efter det att Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts.

Åtgärderna ska inte påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna struktur, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c. [Rådet får enhälligt lägga sej i valet och strukturen för ett land, om man inte sabbar inre marknaden]

 

Artikel 195 (Turism)

1. Unionen ska komplettera medlemsstaternas insatser inom turistsektorn, särskilt genom att främja konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor.

För detta ändamål ska unionens insatser syfta till att

a) stimulera skapandet av en miljö som är gynnsam för företagsutvecklingen inom denna sektor,

b) främja samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt genom utbyte av god praxis.

2. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva särskilda åtgärder för att komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att förverkliga målen i denna artikel; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

 

Coding by Campbell & Lilja Web Design