Politik Creeper Politik bloggar

Technical, Engineering & Electrical Union          15 November 2008           

Ceardchumann Teicniúil, Innealtóireachta agus Leictreachais

5 Cavendish Row, Dublin 1

 

 

TEEU och People’s Movement önskar framföra lyckönskningar och solidaritet med våra kollegor som protesterar mot den svenska regeringens beslut att gå vidare med en ratificering av Lissabonfördraget, trots att det irländska valmanskåren i juni år i demokratiska former avvisat fördraget. Vi uppskattar er solidaritet med oss och framför vårt tack till er från Irland....

 

Ett EU-fördrag måste godkännas av alla medlemsstater för att kunna träda i kraft i dem, och vi är särskilt medvetna om det faktum att den irländska regeringen inte begärde ett slut på ratificeringsprocessen som en följd av vår folkomröstning, och att detta ställningstagande har bidragit till er nuvarande belägenhet. Men det är helt klart att om EU skall utvecklas i demokratisk riktning, skulle fortsatta ratificeringar ha upphört på samma sätt som de gjorde efter att de franska och nederländska folken avvisade den tidigare EU-konstitutionen. Den föreslagna ratificeringen av den svenska regeringen är tydligt utformad i samförstånd med EU-kommissionen för att på ett odemokratisk sätt isolera det irländska folket och för att sätta mer press och tryck på dem att acceptera ett icke förändrat Lissabonfördrag.

 

Vi är medvetna om att ni väntar på utslaget av Stråthkommittén och dess undersökning i mitten av december om hur svensk arbetsrätt skulle kunna anpassas i ljuset av de senaste domstolsutslagen i EU:s domstol. Under tiden söker organisationer som LO och Europafacket efter förändringar i EUlagstiftningen för att kunna uppväga dessa domstolsutslag, och särskilt försöka ändra utstationeringsdirektivet.

 

Ett godkännande av Lissabonfördraget i denna situation skulle accelerera vidgandet av gapet mellan EU och den europeiska fackföreningsrörelsen, vars krav är för en balans mellan rätten till fri rörlighet och sedan länge etablerade fackliga rättigheter. Vi är av den åsikten att en sådan ”balans” uttalat måste gynna arbetstagarnas rättigheter utan reservationer för att förhindra utslag från EU:s domstol av den typ som vi nyligen har erfarit. I detta sammanhang är det nödvändigt att ”balansen” också har tillbakablickande verkan och inte bara handlar om Lavalmålet utan även om Viking, Ruffert och Luxemburgmålen.

 

Vi i arbetstagarrörelsen på Irland är medvetna om att när Sverige förhandlade om villkoren för medlemskapet 1993 så garanterades det att EU accepterade den svenska kollektivavtalsmodellen och att denna garanti var en förutsättning för både medlemskapet och fackföreningsrörelsens och valmanskårens accepterande av medlemskapet. Nu har EU:s domstol i praktiken förkastat dessa garantier, och trots detta går er regering vidare med ratificeringsprocessen.

Löntagarrörelsen ute i Europa har sett upp till Sverige för ledarskap i perspektivet av domstolens angrepp på löntagarnas rättigheter, precis som det irländska folket förväntat sig att den svenska regeringen ska stödja deras demokratiskt fattade beslut att avvisa Lissabonfördraget. Det är beklagligt att er regering nu står vid randen till ett misslyckade i båda avseendena. Det är ett misslyckande som ytterligare kommer att distansera EU från folken i medlemsstaterna och särskilt från löntagarna. Vi önskar er all vår lyckönskan i er protest och gratulerar er till initiativet att organisera det.

 

Eamon Devoy                                            Frank Keoghan
Förbundssekreterare TEEU                         People’s Movement

 

(Översättning Jan-Erik Gustafsson Folkrörelsen Nej till EU)

Coding by Campbell & Lilja Web Design