Politik Creeper Politik bloggar

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1462/2006
av den 2 oktober 2006

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

 

Se hela förordningen

..................

(1) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade
nomenklaturen, som är en bilaga till förordning
(EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser
för klassificering av de varor som avses i bilagan till
denna förordning.

................................

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i
Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.
.........
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 oktober 2006.
På kommissionens vägnar
László KOVÁCS
Ledamot av kommissionen


BILAGA
Varubeskrivning Klassificering
KN-nummer Motivering
(1) (2) (3)


En artikel i form av ett får, ca 10 cm hög. Ett
stickat textilmaterial som skall föreställa fårull
täcker större delen av keramikkroppen, förutom
en del av huvudet och de fyra klövarna som är
synliga. Materialet är fastlimmat på keramikkroppen.
(Se foto nr 639) (*)


6913 90 10 Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna
1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen samt texten till KN-numren 6913,
6913 90 och 6913 90 10.


Det är en keramikartikel som främst är avsedd som
dekoration i hemmet. Den har inget nyttovärde,
utan är endast tänkt att användas som prydnad.
Den är inte avsedd att huvudsakligen roa människor
och kan därför inte anses vara en leksak enligt
kapitel 95. Se de förklarande anmärkningarna till
HS nummer 6913 första stycket och andra stycket
A och nummer 9503 första stycket.


Detta är en sammansatt artikel av keramik och
stickat textilmaterial. Det keramiska materialet bildar
artikelns kropp ( i form av en fårfigur) och skall
ses som det material som ger varan dess huvudsakliga
karaktär enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen
3 b, eftersom det ger artikeln dess
form.


(*) Fotot är av rent vägledande karaktär.

 

Coding by Campbell & Lilja Web Design