Politik Creeper Politik bloggar

Vad finns på EU:s bord?

 

EU:s ämnesområden - från EU-upplysningen  som också arbetat fram nedanstående:

 

 

Ordinarie förfarande:

Där parlamentet och ministerrådet (m kval. majoritet) beslutar tillsammans

 • Tillgång till institutionernas handlingar (artikel 15.3 i EUF-fördraget)
 • Skydd av personuppgifter (artikel 16.2 i EUF-fördraget)
 • Förbud mot diskriminering på grund av nationalitet (artikel 18 i EUF-fördraget)
 • Bekämpning av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 19.2 i EUF-fördraget)
 • Rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU (artikel 21.2 i EUF-fördraget)
 • Bestämmelser om förfaranden och villkor för medborgarinitiativ (artikel 24 i EUF-fördraget)
 • Tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget)
 • Den gemensamma marknaden för jordbruk och fiskeri (artikel 43.2 i EUF-fördraget)
 • Fri rörlighet för arbetstagare (artikel 46 i EUF-fördraget)
 • Social trygghet för migrerande arbetstagare (artikel 48 i EUF-fördraget)
 • Etableringsrätt (artiklarna 50.1, 51, 52.2 och 53.1 i EUF-fördraget)
 • Utökning av principen om icke-diskriminering till att gälla även tjänsteföretagare från tredje land (artikel 56 i EUF-fördraget) Liberalisering av en särskild tjänst (artikel 59.1 i EUF-fördraget)
 • Kapitalrörelser till eller från tredje land (artikel 64.2 i EUF-fördraget)
 • Ram för administrativa åtgärder rörande kapitalröresler, till exempel frysning av tillgångar (artikel 75 i EUF-fördraget)
 • Gränskontroll, asyl och invandring (artiklarna 77.2, 78.2, 79.2 och 79.4 i EUF-fördraget)
 • Civilrättsligt samarbete (artikel 81.2 i EUF-fördraget)
 • Straffrättsligt samarbete och Eurojusts struktur och uppgifter (artiklarna 82.1-2, 83.1-2, 84 och 85 i EUF-fördraget)
 • Polissamarbete och Europols struktur och uppgifter (artiklarna 87.2 och 88.2 i EUF-fördraget) 
 • Transporter (artiklarna 91.1 och 100.2 i EUF-fördraget)
 • Tillnärmning av lagstiftning på den inre marknaden, snedvridning av konkurrens och immateriella rättigheter (artiklarna 114.1, 116 och 118 i EUF-fördraget)
 • Närmare bestämmelser om det multilaterala övervakningsförfarandet inom stabilitets- och tillväxtpakten (artikel 121.6 i EUF-fördraget)
 • Ändring av stadgan för Europeiska centralbankssystemet (artikel 129.3 i EUF-fördraget)
 • Åtgärder för användningen av euro som valuta (artikel 133 i EUF-fördraget)  
 • Sysselsättning (artikel 149 i EUF-fördraget)
 • Socialpolitik (artikel 153.2 i EUF-fördraget)
 • Lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män (artikel 157.3 i EUF-fördraget)
 • Tillämpningsbestämmelser för Europeiska socialfonden (artikel 164 i EUF-fördraget)
 • Utbildning, yrkesutbildning och idrott (artiklarna 165.4 och 166.4 i EUF-fördraget)
 • Kultur (artikel 167.5 i EUF-fördraget)
 • Folkhälsa (artikel 168.4-5 i EUF-fördraget)
 • Konsumentskydd (artikel 169.3 i EUF-fördraget)
 • Transeuropeiska nät (artikel 172 i EUF-fördraget)
 • Industri (artikel 173.3 i EUF-fördraget)
 • Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (artikel 175 i EUF-fördraget)
 • Strukturfonderna och sammanhållningsfonden (artikel 177 i EUF-fördraget)  
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (artikel 178 i EUF-fördraget)
 • Forskning, teknisk utveckling och rymden (artiklarna 182.5, 188 och 189.2 i EUF-fördraget)
 • Miljö (artikel 192.1 och 192.3 i EUF-fördraget)
 • Energi (artikel 194.2 i EUF-fördraget)
 • Turism (artikel 195.2 i EUF-fördraget)
 • Civilskydd (artikel 196.2 i EUF-fördraget)
 • Åtgärder för administrativt samarbete mellan medlemsländerna (artikel 197.2 i EUF-fördraget)
 • Fastställandet av ram för den gemensamma handelspolitiken (artikel 207.2 i EUF-fördraget) 
 • Samarbete med tredjeländer och humanitärt bistånd (artiklarna 209.1, 212.2, 214.3 och 214.5 i EUF-fördraget)  
 • Politiska partier på europeisk nivå (artikel 224 i EUF-fördraget)
 • Inrättande av specialdomstolar och ändring av EU-domstolens stadga (artiklarna 257 och 281 i EUF-fördraget)
 • Regler för medlemsländernas kontroll av EU-kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (artikel 291.3 i EUF-fördraget)
 • Europeisk administration (artikel 298.2 i EUF-fördraget)
 • Finansiella regler för budgetens uppställning, genomförande och revision (artikel 322.1 i EUF-fördraget) 
 • Bedrägerier (artikel 325.4 i EUF-fördraget)
 • Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i EU:s institutioner (artikel 336 i EUF-fördraget) 
 • Statistik (artikel 338.1 i EUF-fördraget).
 • Fastställande av EU:s årliga budget (artikel 314 i EUF-fördraget)- med div specialregler
 • Bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete (art 329)

 

Speciella förfaranden:

 

Enhälligt i ministerrådet + godkännande av parlamentet

 • Bekämpning av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 19.1 i EUF-fördraget)
 • Utveckling av unionsmedborgarskapet (artikel 25, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Inrätta en europeisk åklagarmyndighet (artikel 86.1 i EUF-fördraget)
 • En enhetlig ordning för Europaparlamentsval och regler och villkor för Europaparlamentets ledamöter(artikel 223.1-2 i EUF-fördraget)
 • Fastställandet av den fleråriga budgetramen (artikel 312.2 i EUF-fördraget)
 • Flexibilitetsklausulen -lämpliga bestämmelser för att uppfylla mål, när befogenheter inte finns i fördragen (artikel 352.1 i EUF-fördraget).

 

Ministerrådet (m kval maj?) ensamt, efter att ha hört parlamentet

 • Åtgärder för att underlätta diplomatiskt och konsulärt skydd för EU-medborgare i tredje land (artikel 23 i EUF-fördraget)
 • Vissa bestämmelser om Europeiska centralbanken (artikel 129.4 i EUF-fördraget)
 • Flerårigt ramprogram inom forskning, teknisk utveckling och rymden (artikel 182.4 i EUF-fördraget)
 • Villkor för hur EU:s fördrag ska tillämpas gentemot Franska Guyana, Guadelope, Kanarieöarna, Madeira och Azorerna m.fl. (artikel 349 i EUF-fördraget)

 

Enhällighet i ministerrådet ensamt, efter att ha hört parlamentet

 • Åtgärder om social trygghet eller socialt skydd (artikel 21.3 i EUF-fördraget)
  Rätt att rösta och kandidera i kommunala val samt till Europaparlamentet (artikel 22.1-2 i EUF-fördraget)
 • Åtgärder som utgör ett steg tillbaka i EU-rätten när det gäller liberalisering av kapitalrörelser till eller från tredjeland (artikel 64.3 i EUF-fördraget)
 • Regler om pass, id-kort och bevis om uppehållstillstånd (artikel 77.3 i EUF-fördraget
 • Åtgärder inom civilrätten som rör gränsöverskridande frågor om familjerätt (artikel 81.3 i EUF-fördraget)
 • Operativt polissamarbete (artikel 87.3 i EUF-fördraget)
 • Möjligheten för medlemsländernas myndigheter att ingripa på ett annat medlemslands teritorium (artikel 89 i EUF-fördraget)
 • Indirekta skatter (artikel 113 i EUF-fördraget)
 • Tillnärmning av lagstiftning som rör den inre marknadens upprättande eller funktion (artikel 115 i EUF-fördraget)
 • Språkanvändning i samband med europeiska rättigheter som säkerställer ett skydd av immateriella rättigheter (artikel 118, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Förfarandet vid alltför stora underskott i medlemsländernas budget (artikel 126.14 i EUF-fördraget)
 • Tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter angående tillsyn över kreditinstitut (artikel 127.6 i EUF-fördraget).
 • Social trygghet för arbetstagare och pensionärer, tillvaratagande av arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen, anställningsvillkor för medborgare i tredje land (artikel 153.2, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Vissa bestämmelser inom miljöpolitiken, till exempel om miljöskatter, fysisk planering och markanvändning, och förvaltning av vattenresurser och struktur på energikällor (artikel 192.2 i EUF-fördraget) -  inkl överförande av dessa frågor till ordinarie förfarande
 • Bestämmelser inom energipolitiken som handlar om skatter (artikel 194.3 i EUF-fördraget)
 • Regler som rör associering av utomeuropeiska länder och territorier (artikel 203 i EUF-fördraget)
 • EU-domstolens behörighet att behandla tvister om hur beslutade immateriella rättigheter på EU-nivå ska tillämpas (artikel 262 i EUF-fördraget) - ska godkännas av medlemsländerna.
 • Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (artikel 308 i EUF-fördraget) (+ andra metoder.)
 • Berstämmelser om systemet för unionens egna medel (artikel 311, tredje och fjärde stycket i EUF-fördraget) - ska godkännas av medlemsländerna - genomförandebsetämmelser med parlamentets godkännande
 • Förvandla ett förfarande inom fördjupat samarbete som kräver speciellt förfarande till det ordinarie (artikel 333.2 EUF)

 

Samma metod som harmoniseringen antagits med - kan initieras av 1/4 av medlemsstaterna

 • Minimiregler om brottsrekvisit och påföljer, för att främja effektiva harmoniseringsåtgärder (artikel 83.2 i EUF-fördraget)

EU-parlamentet efter rådets och kommissionens godkännande

 • Europaparlamentets undersökningsrätt (artikel 226, tredje stycket i EUF-fördraget)
 • Regler för Europeiska ombudsmannen (artikel 228.4 i EUF-fördraget) (yttrande från kommissionen)

Coding by Campbell & Lilja Web Design