Politik Creeper Politik bloggar

Vad finns på EU:s bord?

 

EU:s ämnesområden - från dåvarande EU-upplysningen, som arbetat fram nedanstående:  (nu ersatt av en lite glättigare variant )

 

 

Vill du se vad som står på de ställen som refereras till nedan, alltså artikel och fördrag, så finns ett antal länkar nedan, för övriga referenser,  gå till  EU-Sverige.se och kolla,  slå upp i högerspalten där.   (länksystemet framtaget av Anders Erkéus i jobbet med EU-Sverige.se)

 

Ordinarie förfarande:

Där parlamentet och ministerrådet (m kval. majoritet) beslutar tillsammans

 

Speciella förfaranden:

 

Enhälligt i ministerrådet + godkännande av parlamentet

 • Bekämpning av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 19.1 i EUF-fördraget)
 • Utveckling av unionsmedborgarskapet (artikel 25, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Inrätta en europeisk åklagarmyndighet (artikel 86.1 i EUF-fördraget)
 • En enhetlig ordning för Europaparlamentsval och regler och villkor för Europaparlamentets ledamöter(artikel 223.1-2 i EUF-fördraget)
 • Fastställandet av den fleråriga budgetramen (artikel 312.2 i EUF-fördraget)
 • Flexibilitetsklausulen -lämpliga bestämmelser för att uppfylla mål, när befogenheter inte finns i fördragen (artikel 352.1 i EUF-fördraget).

 

Ministerrådet (m kval maj?) ensamt, efter att ha hört parlamentet

 

Enhällighet i ministerrådet ensamt, efter att ha hört parlamentet

 • Åtgärder om social trygghet eller socialt skydd (artikel 21.3 i EUF-fördraget)
  Rätt att rösta och kandidera i kommunala val samt till Europaparlamentet (artikel 22.1-2 i EUF-fördraget)
 • Åtgärder som utgör ett steg tillbaka i EU-rätten när det gäller liberalisering av kapitalrörelser till eller från tredjeland (artikel 64.3 i EUF-fördraget)
 • Regler om pass, id-kort och bevis om uppehållstillstånd (artikel 77.3 i EUF-fördraget
 • Åtgärder inom civilrätten som rör gränsöverskridande frågor om familjerätt (artikel 81.3 i EUF-fördraget)
 • Operativt polissamarbete (artikel 87.3 i EUF-fördraget)
 • Möjligheten för medlemsländernas myndigheter att ingripa på ett annat medlemslands teritorium (artikel 89 i EUF-fördraget)
 • Indirekta skatter (artikel 113 i EUF-fördraget)
 • Tillnärmning av lagstiftning som rör den inre marknadens upprättande eller funktion (artikel 115 i EUF-fördraget)
 • Språkanvändning i samband med europeiska rättigheter som säkerställer ett skydd av immateriella rättigheter (artikel 118, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Förfarandet vid alltför stora underskott i medlemsländernas budget (artikel 126.14 i EUF-fördraget)
 • Tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter angående tillsyn över kreditinstitut (artikel 127.6 i EUF-fördraget).
 • Social trygghet för arbetstagare och pensionärer, tillvaratagande av arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen, anställningsvillkor för medborgare i tredje land (artikel 153.2, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Vissa bestämmelser inom miljöpolitiken, till exempel om miljöskatter, fysisk planering och markanvändning, och förvaltning av vattenresurser och struktur på energikällor (artikel 192.2 i EUF-fördraget) -  inkl överförande av dessa frågor till ordinarie förfarande
 • Bestämmelser inom energipolitiken som handlar om skatter (artikel 194.3 i EUF-fördraget)
 • Regler som rör associering av utomeuropeiska länder och territorier (artikel 203 i EUF-fördraget)
 • EU-domstolens behörighet att behandla tvister om hur beslutade immateriella rättigheter på EU-nivå ska tillämpas (artikel 262 i EUF-fördraget) - ska godkännas av medlemsländerna.
 • Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (artikel 308 i EUF-fördraget) (+ andra metoder.)
 • Berstämmelser om systemet för unionens egna medel (artikel 311, tredje och fjärde stycket i EUF-fördraget) - ska godkännas av medlemsländerna - genomförandebsetämmelser med parlamentets godkännande
 • Förvandla ett förfarande inom fördjupat samarbete som kräver speciellt förfarande till det ordinarie (artikel 333.2 EUF)

 

Samma metod som harmoniseringen antagits med - kan initieras av 1/4 av medlemsstaterna

EU-parlamentet efter rådets och kommissionens godkännande

 • Europaparlamentets undersökningsrätt (artikel 226, tredje stycket i EUF-fördraget)
 • Regler för Europeiska ombudsmannen (artikel 228.4 i EUF-fördraget) (yttrande från kommissionen)

Coding by Campbell & Lilja Web Design