Politik Creeper Politik bloggar

 

Protokoll om tjeckiens stålindustri

9. PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR

REPUBLIKEN TJECKIEN, m fl länder

 

 

BESTÄMMELSER OM PROTOKOLL

SOM FOGAS TILL ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

 

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM OMSTRUKTURERING AV

DEN TJECKISKA STÅLINDUSTRIN

..........................................

 

7. Den nettokapacitetsminskning som skall uppnås av Tjeckien när det gäller färdiga produkter under tiden 1997 - 2006 skall vara 590 000 ton.

 

Kapacitetsminskningen skall endast mätas på grundval av definitiv nedläggning av produktionsanläggningar genom fysisk destruktion som innebär att de ej kan tas i bruk på nytt.

 

Konkursförklaring av ett stålföretag skall inte räknas som kapacitetsminskning. Ovan nämnda nettokapacitetsminskning, tillsammans med alla andra kapacitetsminskningar som bedömts som nödvändiga i omstruktureringsprogrammen, skall avslutas enligt tidsplanen i bilaga 2 i protokoll nr 2 till anslutningsakten av den 16 april 2003.

 

8. Tjeckien skall undanröja handelshindren på kolmarknaden i enlighet med regelverket senast vid anslutningen, så att de tjeckiska stålföretagen får tillgång till kol till internationella marknadspriser.

 

9. Det stödmottagande företaget Nová Hu?s verksamhetsplan skall genomföras. Detta innebär särskilt följande:

 

a) Anläggningen Vysoké Pece Ostrava skall inlemmas i Nová Hu?s organisationsram genom att full äganderätt förvärvas. Ett måldatum skall anges för denna sammanslagning och en ansvarig för genomförandet skall utses.

 

b) Omstruktureringsansträngningarna skall koncentreras på följande:

i) Nová Hu? skall utvecklas från ett produktionsorienterat till ett marknadsorienterat företag och företagsledningen måste bli effektivare och verkningsfullare och bland annat redovisa kostnaderna klarare och tydligare.

 

ii) Nová Hu? skall se över sin produktmix och gå in på marknader med högre produktförädlingsvärde.

 

iii) Nová Hu? skall snarast efter undertecknandet av anslutningsfördraget göra de nödvändiga investeringarna för att uppnå bättre kvalitet på färdiga produkter.

 

c) Omstrukturering av arbetskraften skall genomföras. Produktivitetsnivåer som är jämförbara med de nivåer som uppnåtts av unionens stålindustriföretag skall uppnås den 31 december 2006 på grundval av konsoliderade siffror från de berörda stödmottagande företagen.

...................................

Coding by Campbell & Lilja Web Design