Politik Creeper Politik bloggar

Utdrag ur Gurkförordningen

 

Se hela texten

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den 15 juni 1988 om kvalitetsnormer för gurka, ändrad senast 18 mars 2005

 

”Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater”

 

KVALITETSNORMER FÖR GURKA

 

I. DEFINITION AV PRODUKTEN Dessa normer gäller för gurka av sorter av Cucumis sativus L som är avsedd att levereras färsk till konsumenten, dock inte gurka avsedd för bearbetning eller druvgurka.

 

II. KVALITETSBESTÄMMELSER Syftet med normen är att ange de kvalitetskrav som gurka skall uppfylla efter iordningställande och förpackning.

 

A. Minimikrav Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall gurka vara hel, frisk, dvs. den får inte vara angripen av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion, färsk till utseendet, fast, ren, praktiskt taget fri från synliga främmande beståndsdelar, praktiskt taget fri från skadedjur, praktiskt taget fri från skador orsakade av skadedjur, fri från besk smak (om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för klass II i avsnittet Toleransbestämmelser), fri från onormal yttre fuktighet, fri från främmande lukt och/eller smak. Gurkorna skall vara tillräckligt utvecklade, men deras kärnor skall vara mjuka. Produktens tillstånd skall vara sådant att den tål transport och hantering, och den är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

 

B. Klassificering Gurka indelas i de tre klasser som anges nedan.

 

i) Klass ExtraGurka i denna klass skall vara av högsta kvalitet. Den skall ha samtliga egenskaper som är typiska för sorten. Den skall vara välutvecklad, vara välformad och praktiskt taget rak (maximal krökning: 10 mm per 10 cm av gurkans längd), ha den färg som är typisk för sorten, vara felfri, t. ex. utan förändringar i formen, särskilt sådana som beror på kärnutveckling.

 

ii) Klass I Gurka i denna klass skall vara av god kvalitet. Den skall vara tillräckligt utvecklad, vara förhållandevis välformad och praktiskt taget rak (maximal krökning: 10 mm per 10 cm av gurkans längd). Följande fel är tillåtna: En smärre formförändring, dock inte sådan som beror på kärnutveckling … —— Ett mindre färgfel, t. ex. en ljusare färg på den del av gurkan som var i kontakt med marken under odlingen. Lättare, läkta skalskador som uppstått genom gnidning, hantering eller låga temperaturer, om de inte påverkar hållbarheten.

 

iii) Klass II Denna klass omfattar gurka som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan. Den får dock ha följande fel: Förändringar i formen som inte beror på långt framskriden kärnutveckling. Färgfel som täcker upp till en tredjedel av ytan; för växthusodlad gurka är omfattande färgfel på den berörda delen inte tillåtna. Läkta sprickor. Lättare skador som uppstått genom gnidning och hantering och som inte har någon avgörande betydelse för hållbarheten och utseendet. De fel som anges ovan är tillåtna för raka och lätt böjda gurkor. Böjda gurkor är å andra sidan endast tillåtna om eventuella färgfel endast är ringa och om krökningen är det enda felet eller enda formförändringen. Krökningen på lätt böjda gurkor får vara högst 20 mm per 10 cm av gurkans längd. Böjda gurkor får ha en större krökning och skall förpackas separat.

 

III. BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING Storleken bestäms av gurkans vikt. i) Frilandsodlad gurka skall väga minst 180 g. Växthusodlad gurka skall väga minst 250 g. ii) För växthusodlad gurka i klass Extraoch klass I gäller dessutom följande: Gurkor som väger 500 g eller mer skall vara minst 30 cm långa. Gurkor som väger 250-500 g skall vara minst 25 cm långa. iii) Storlekssortering är obligatorisk för klass Extraoch klass I. Skillnaden i vikt mellan den tyngsta och den lättaste gurkan i en förpackning får vara högst 100 g om den lättaste gurkan väger 180-400 g, 150 g om den lättaste gurkan väger minst 400 g. iv) Bestämmelserna angående storlekssortering gäller inte för korta gurkor.

 

IV. TOLERANSBESTÄMMELSER …

 

V. BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION …

 

VI. BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING …

 

Se mer EU-lagar

Coding by Campbell & Lilja Web Design